Visie
Wat maakt ons uniek?

Visie van de Kiem

Ons hoofddoel is het welbevinden van de kleuters.
Dagdagelijks geeft ons team het beste van zichzelf om samen met de kleuters op ontdekking te gaan. Een hoge betrokkenheid, gemengd met een vleug kleuterinitiatief en dit alles ineen contextrijke omgeving, zorgt ervoor dat onze kleuters maximaal tot groeien aangezet kunnen worden!

OP ONTDEKKING

De school als een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak:

Onze school is altijd in beweging om de talenten (kwaliteiten) van de kleuters te prikkelen en kinderen te laten leren in een interactieve en betekenisvolle leer-en leefomgeving.
Wij geloven dat elke kleuter talent heeft en dat elke kleuter dit talent kan ontwikkelen.
We engageren ons om onze kleuters zoveel mogelijk uit te dagen en samen zijn talent te ontdekken.
In onze schoolgaan we met de kinderen op ontdekking.
Al ontdekkend bouwen zij de wereld optot hún wereld. Zo krijgen kinderen ‘zin in leren’ en ‘zin in leven’.

GROENE OMGEVING

Wij zijn een school in een groene omgeving. We proberen om hier ten volle gebruik van te maken om ook buiten de kleuters te prikkelen en kinderen te laten lerenin een interactieve en betekenisvolle leer -en leefomgeving.
Ons dorp omvat vele plaatsen, initiatieven, waar we terecht kunnen.
Zo kunnen we gebruik maken van de omgeving om tot zinvolle leerkansen te komen.

IK BEN UNIEK

We werken aan de ontplooiing van ieder kind vanuit een brede basiszorg:

Onze school probeert vanuit een waaier aan zorg kleuters te laten groeien en bloeien volgens hun eigen mogelijkheden om uiteindelijk … in het leven te bewegen.
We streven naar een optimale begeleiding door blijvend geloof in de groeikracht van elke kleuter.

RESPECT

Werken aan een schooleigen christelijkidentiteit:

Katholiek geïnspireerd gaan we op zoek naar een hedendaags onderwijsgebeuren waarbij wij iedereen op een gastvrije maar in wederzijds respect uitnodigen om kennis te maken, mee te vieren en ons project mee te beleven. Respect en zorg voor mens en natuur, zorg voor mensen in moeilijke situaties, respect voor andere mensen en voor verschillen,zijn allemaal waarden die steeds terug komen binnen én buiten ons schooltje.

ZELFSTANDIGHEID

De emotionele veiligheid en het welbevinden van kinderen zijn basisbehoeften. Hiertoe rekenen we ook behoefte om zichzelf als kundig te ervaren. Zelfstandigheid is niet alleen maar ‘handig’. Zelfstandigheid moet bevorderd worden in de ontwikkeling, omdat het kind hier van groeit.
Hoe fijn is het om te zeggen: “Ik kan het zelf!” Deze behoefte is diepgeworteld en begint al op jonge leeftijd.

KLEUTERINITIATIEF

Met het geven van initiatief aan de kleuters beogen we het verhogen van de betrokkenheid.

Binnen een rijke leeromgeving is de taak van de juf vooral begeleider en observator van de kinderen.
We vertrekken meer vanuit het kind, in plaats van opgelegd door de leidster. Daardoor wordt de creativiteit van kleuters gestimuleerd. We leren de kinderen probleemoplossend denken in plaats van de oplossing aan de kinderen te geven.  Door het observeren van de kleuters in een rijke leeromgeving ontdekken de juffen waar de interesse van elke kleuter ligt en kunnen ze het aanbod hieraan aanpassen. Kleuters mogen zelf meedenken over de werking van de school.

THUISVOELEN

We kiezen ervoor om een kleinschalige school zijn waar iedereen zich thuis kan voelen.

In onze school kent iedereen,  iedereen. De kleinschaligheid draagt bij aan het welbevinden van de kleuters en zorgt voor geborgenheid en een gevoel van veiligheid. We proberen het verlengde te vormen van thuis. De opvoeding en opvolging van de kleuters is gedragen door heel het team.

LEREN VAN ELKAAR

Onze school werkt met leeftijdsgemengde groepen.

Wij zetten hier dus sterk op in omdat we overtuigd zijn van de voordelen voor de ontwikkeling van de kleuters. Ook op sociaal vlak zien we vele voordelen. Doordat het hele team zicht heeft op de kleuters, krijg je als leerkracht de kans om de verschillende persoonlijkheidsaspecten van een kind beter te doorgronden en daardoor nog beter in te spelen op individuele noden.
Bovendien krijgen kleuters die wat meer tijd nodig hebben hiertoe de kans. De kleuters die meer uitdaging nodig hebben, kunnen zo ook hun gading vinden.

VERBONDENHEID

Werken aan verbondenheid verhoogt het welbevinden.

Tevens is verbondenheid het resultaat van welbevinden. Door het nastreven van welbevinden in de klas, zal je merken dat de kinderen zich meer verbonden zullen voelen. Kinderen die zich verbonden voelen met elkaar, zullen elkaar helpen en openstaan voor elkaar. Er is meer mogelijkheid tot gesprek in bepaalde situaties. Door de kleuters het gevoel te geven dat ze ergens bij horen, dat ze samen iets meemaken en iets kunnen oplossen. Samen werken we aan verbondenheid. Ze zijn "deel van het geheel" en ze moeten het gevoel hebben dat ze meetellen

JEZUS

“Doe aan een ander wat je wil dat anderen voor jou doen” (Mt 7, 12)

Dit wil zeggen dat we kleuters laten kennismaken met christelijk geloven. We willen kinderen helpen om te gaan met zin vragen in hun eigen levensverhaal. We vertellen over Jezus. Dat inspireert ons tot het beleven van universele waarden in het spoor van Jezus. Geloof wordt nooit opgedrongen. We laten ruimte voor vragen én twijfels. Vanuit onze zorg voor zingeving reiken we ook belevingskansen aan.

WAT MAAKT ONS ZO UNIEK? 

KLEINSCHALIGHEID

Voordelen van een kleine school
De kracht van een kleine school is dat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar spelen en elkaar helpen. De betrokkenheid van ouders is groot. De leerkrachten kennen elk kind en er is een groot gevoel van veiligheid en vertrouwdheid. De leerkrachten zijn flexibel en inventief om met combinatieklassen te werken.
Op een kleine school kan maatwerk worden geboden.

GROENE OMGEVING 

Onze school ligt in een groene omgeving.
We proberen deze dan ook zeker gebruiken om de kleuters te laten spelen,ontdekken en ontwikkelen.  We trekken regelmatig naar buiten op onze tuinwriemeldagen. Samen met Marcel de mier gaan de kleuters op ontdekkingin de schooltuin.
We planten en oogsten de groenten die we proberen te kweken in onze tuin, we zorgen voor onze koesterburen (de insecten, devogels,…) en plannen samen met ouders en kleuters verdere activiteiten.

VERBONDENHEID

Onze kleuters zijn met weinig waardoor ze ook vaak met elkaar optrekken. Ze moeten heel vaak samen werken waardoor ze naar een manier zoeken om hun verschillen te overbruggen.

Dat levert iets moois op.Het vermogen je makkelijker aan te passen en de anderen te accepteren zoals ze zijn. Van deze onderlinge verschillen leren onze kleuters enorm veel

WAAROM WERKEN WE MET LEEFTIJDSGROEPEN?

Kind

De kleuters leren spelenderwijs en ongedwongen van elkaar, ieder op zijn eigen tempo.
De jongsten leren zo van de oudsten. De oudsten dragen mee zorg voor de jongsten.
Met verschillende leeftijden in een klas is er ook een rijker taalaanbod

Door dit ‘leren van elkaar’ gaat er meer aandacht naar sociale vaardigheden. De jongste kleutergroepen zijn kleiner in aantal.
Zo kunnen instappers rustig wennen aan het schoolleven. Kleuters voelen zich daardoor beter in hun vel (hoger welbevinden) ,waardoor leerkansen en de betrokkenheid worden verhoogd.

We leren kleuters zelfstandiger werken en zelfstandiger een keuze maken. Daardoorwordt hun ondernemingszin gestimuleerd.